Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 302 Κενών Τακτικών Θέσεων Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.


ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ !!!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 25/2/19-12/3/19

BAΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ» στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»


Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.

   Προσόντα - Κωλύματα Υποψηφίων

Γενικά προσόντα διορισμού:
Οι υποψήφιοι πρέπει :
α. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη :
(1) 1984 έως και 1998 οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(2) 1989 έως και 1998 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας

Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες ή νόμιμη απαλλαγή

Ειδικά προσόντα διορισμού:
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατά Κατηγορία και Κλάδο:
Κατηγορία ΠΕ
α. Για τις οκτώ ( 8) θέσεις του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού:

(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Δημόσιο Δίκαι, Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική, Δημόσια Διοίκηση,Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού , Δίκαιο και Οικονομικά, Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δημόσια Ελεγκτική Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων
(3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες: Γαλλική , Γερμανική γλώσσα σε άριστο επίπεδο. Οι ανωτέρω γλώσσες μοριοδοτούνται εφόσον υπάρχει πιστοποιημένος τίτλος αντίστοιχου του αιτούμενου επιπέδου γνώσης.
(4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.


β. Για τις πενήντα τέσσερις (54) θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών:
(1) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών , ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Γεωπολιτική Ανάλυση , Γεωστρατηγική Σύνθεση, Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας, Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων, Μεσογειακές Σπουδές, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, Πολιτική και Οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διεθνή και Ευρωπαϊκή ΟικονομίαΕνέργεια: Στρατηγική , Δίκαιο και Οικονομία. Τουρκολογία
(3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες : Γαλλική, Γερμανική σε άριστο επίπεδο ,Αραβική, Ρωσική, Κινεζική, Τουρκική, σε πολύ καλό επίπεδο

(4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

β. Για τις πενήντα τέσσερις (54) θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών:
(1) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών , ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Γεωπολιτική Ανάλυση , Γεωστρατηγική Σύνθεση, Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας, Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων, Μεσογειακές Σπουδές
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, Πολιτική και Οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομία, Ενέργεια: Στρατηγική , Δίκαιο και Οικονομία, Τουρκολογία

(3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες : Γαλλική, Γερμανική σε άριστο επίπεδο, Αραβική, Ρωσική, Κινεζική, Τουρκική, σε πολύ καλό επίπεδο

(4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.


γ. Για τις εξήντα ( 60) θέσεις του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής:
(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υ ολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Πληροφοριακά Συστήματα, Επικοινωνίες και Δίκτυα, Διοίκηση Έργων Πληροφορικής Επιστήμη Υπολογιστών, Ανάπτυξη Λογισμικού-Εφαρμογών, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
(3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 

στ. Για τις είκοσι ( 20) θέσεις του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής :
(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
(2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ια. Για τις τριάντα τρεις (33) θέσεις του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων :
(1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(2) Μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(3) Υπηρέτηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητα Υποβρύχιου Καταστροφέα, Καταδρομέα, Αλεξιπτωτιστή, Πεζοναύτη έως και την απόλυση τους από αυτές ή στην Προεδρική Φρουρά. Για την εν λόγω υπηρέτηση απαιτείται Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών στην οποία θα εμφαίνεται το χρονικό διάστημα.


Για τις υπόλοιπες κατηγορίες:Δείτε προκήρυξη

Μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων – βαθμολόγηση διαγωνιστικής διαδικασίας
Η μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων και η βαθμολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας γραπτής – προφορικής αναλύεται ως εξής: Για όλους τους Κλάδους πλην των Κλάδων ΔΕ7-ΠΕ7 Μεταφραστών –Διερμηνέων – Ακροατών, τα αντικειμενικά κριτήρια βαθμολογούνται με 45%, η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο – Λεκτικές Ικανότητες – Επικαιρότητα με 30%, η ξένη γλώσσα γραπτή- προφορική με 15% και η προφορική εξέταση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος με 10%.
Η βαθμολόγηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών θα γίνει ηλεκτρονικά χωρίς χρησιμοποίηση βαθμολογητών, ήτοι με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή και απευθείας βαθμολόγησή τους με βάση τις προκαθορισθείσες ορθές απαντήσεις.
Η βαθμολόγηση της γραπτής και προφορικής εξέτασης στην ξένη γλώσσα καθώς επίσης και η προφορική εξέταση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος θα γίνει από εξεταστές που ορίζονται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής.
Η βαθμολόγηση γίνεται σε εκατόβαθμη κλίμακα και βάση επιτυχίας είναι το 50. Ο υποψήφιος που δεν λαμβάνει τουλάχιστον την βάση σε κάθε εξέταση γραπτή/προφορική θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1.α) Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότητας (Ελληνική – Διεθνής) και γ) γνωστικό αντικείμενο (ανάλογα με την κατηγορία)

2. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
3. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
4. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου
ενδιαφέροντος.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ (ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

α. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

β.   ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

    (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5ΣΑΒΒΑΤΟ 5-7

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

50 ΩΡΕΣ
 

 

400€

(ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ)

                   

MAΘΗΜΑ- ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣγ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ


 

 

 

 

         

Η  εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
   Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους  διδακτορικών τίτλων σπουδών - Πανεπιστημιακούς Καθηγητές κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.

Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το έντυπο υλικό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη, υποψήφια θέματα εξετάσεων καθώς και υποψήφιες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Η ύλη του διαγωνισμού καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινώνεται. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 
Οι διοριστέοι μας σε αντίστοιχους διαγωνισμούς  είναι ανακοινωμένοι στις προθήκες του φροντιστηρίου.

Πραγματοποίηση διαγωνισμάτων προσωμοίωσης στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και επαναληπτικά τεστ στο τέλος του κύκλου μαθημάτων.

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε δόσεις και με πιστωτική-χρεωστική κάρτα.
Εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά είτε με mail.