ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40+ ΕΤΩΝ
Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους διαγωνισμούς Δημοσίου. Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Εκατοντάδες επιτυχόντων στους Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

Πληροφορίες Διαγωνισμού 1Γ/2024 ΑΣΕΠ ΤΕ Δασοπόνων

ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Προκήρυξη για την διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4765/2021.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ  για συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται 13/5/24 έως 24/5/24 ώρα 14.00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι  κάτοχοι Πτυχίου ή διπλώματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίλτος αντίχτοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Οι επιτυχόντες του πρώτου γραπτού σταδίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ (προκήρυξη 1Γ/2024 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ) μπορούν να συμμετάσχουν σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων ή συναφούς κλάδου/ειδικότητας σε φορείς της της παρ 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή (κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων του σταδίου αυτού) και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία)

 

Δομή και περιεχόμενο του  Γραπτού Διαγωνισμού 1Γ/2024 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή εξέταση η οποία θα διεξαχθεί μόνο στην Περιφέριεα Αττικής.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Η ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τη δοκιμασία δεξιοτήτων και  εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται δεξιότητες όπως γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, η αντιληπτική ταχύτητα και η ακρίβεια, o επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός καθώς και ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών που, βάσει επιστημονικών ερευνών, σχετίζονται με την επιτυχημένη απόδοση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και, ειδικότερα, με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του ν. 4940/2022.

O γλωσσικός συλλογισμός είναι  η νοητική διαδικασία της λογικής σκέψης που χρησιμοποιεί έννοιες που έχουν γλωσσική μορφή.

Το Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού  δημιουργήθηκε με στόχο να μετράει την Αριθμητική Ικανότητα ενός ατόμου. Μετρά το συλλογισμό του ατόμου μέσα από την κατανόηση αριθμητικών πληροφοριών και την εφαρμογή απλών μαθηματικών πράξεων.

Το τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων και να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Το τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα ή να ολοκληρώνουν εργασιακά σενάρια με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι ελλιπείς. Η ικανότητα παραγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διαφορετικών εργασιακών θέσεων και απαιτήσεων.

Το τεστ Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα εύρος υποθετικών εργασιακών καταστάσεων (case studies), τα οποία σχετίζονται με διευθυντικούς/διοικητικούς ρόλους.

Βαθμολογία υποψηφίων

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού ενδέχεται να εφαρμοστεί και αρνητική βαθμολόγηση.

Τα μαθήματα μπορείτε να βλέπετε και βιντεοσκοπημένα απεριόριστα
Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας
Έναρξη 5 Ιουνίου 2024

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Δεξιότητες:
Επαγωγικός Συλλογισμός
Διάρκεια 10 ώρες
Διδάσκων:
Σκοπελίτης
Βασίλειος
Phd Μαθηματικών

ΤΕΤΑΡΤΗ
20.00-22.00

 


ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ
2024

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Δεξιότητες:
Αριθμητικός Συλλογισμός
Διάρκεια 15 ώρες
Διδάσκων: 
Σκοπελίτης
Βασίλειος
Phd Μαθηματικών

ΠΕΜΠΤΗ
19.00-22.00

 


ΠΕΜΠΤΗ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ
2024

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Δεξιότητες:
Γλωσσικός Συλλογισμός
Διάρκεια 10 ώρες
Διδάσκων: 
Ι.Παρίσης  Phd

DEA PARIS IV
SORBONNE

Συγγραφέας
βιβλίων ΑΣΕΠ
& σχολικού οργανισμού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.00-20.00

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ
2024

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Δεξιότητες:
Παραγωγικός Συλλογισμός
Διάρκεια 6 ώρες
Διδάσκων: 
Σκοπελίτης
Βασίλειος
Phd Μαθηματικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20.00-22.00

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ
2024

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Εργασιακές Δεξιότητες
Διάρκεια 14 ώρες
Διδάσκων: 
Ευθ. Παπαδόσπουλος
Phd Δημ Δικαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20.00-22.00

 

 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
2024
(μόλις τελειώσει ο
παραγωγικός
συλλογισμός)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 53

Κόστος:  450 €
Περιλαμβάνει: Γλωσσικό, Αριθμητικό,
Επαγωγικό και Παραγωγικό συλλογισμό,
Εργασιακές Δεξιότητες

 

Συμπεριλαμβάνεται το φροντιστηριακό υλικό σε μορφή pdf
&
διαγωνίσματα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας με συνεχείς ενάρξεις.
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, αναρτώνται στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης προσαρμοσμένα στο είδος εξέτασης ΑΣΕΠ και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε και live σε πραγματικό χρόνο αλλά και βιντεοσκοπημένα απεριόριστες φορές μέχρι την ημέρα εξέτασης.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.