ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου γίνεται  ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους διαγωνισμούς Σωμάτων Ασφαλείας. Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2023
ΠΕΠΕΣ. Γ.
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2021
Ν.Κ.
Α.Δ.
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ 3 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020
Α. Α.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019
Κ.Β
Β.Π
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2018
Χ. Μ. 1ος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ. Κ. 2ος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2017-2014
ΚΟ. Μ.   1η  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2017)
 ΜΠ. Π.- Π    1ος ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 2016
ΙΛ. Φ.  1ος ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2014

Πληροφορίες Διαγωνισμού

 1. Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν τα προσόντα και προϋποθέσεις και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 59/2022 (Α’ 156) και συγκεκριμένα:
  α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
  β. Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
  γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες Σχολές ή/και Τμήματα της παρ.2 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας προκήρυξης.
  δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302). Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.
  ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.
  στ. Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Π.Σ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να φέρουν δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά τους, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.
  ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ), σύμφωνα με τα ισχύοντα του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, κ.τ.λ.
  ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
  ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
  ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
  ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.
  2. α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ηλικίας μέχρι 33 ετών, όπως ορίζεται στην παρ. 1β του παρόντος Κεφαλαίου, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις.
  β) Στις ανωτέρω κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωματικών ή είναι εισακτέοι σε αυτή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις (όσον αφορά τις Π.Κ.Ε.) ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Π.Σ


  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
  Ορίζεται κάθε χρόνο από την προκήρυξη.

Εξεταστέα ύλη
Α) Στοιχεία Φυσικής και Χημείας
Β) Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία
Γ) Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό

 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & LIVE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
&
ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
&
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
&
ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

 

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ80 ΩΡΕΣ 

***** ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

  1.

  Δρόμος 100μ.

  16΄΄

  Μία (1) προσπάθεια

  2.

  Δρόμος 1000 μ.

  4΄ και 20΄΄

  Μία (1) προσπάθεια

  3.

  Άλμα σε ύψος με φόρα

  Τουλάχιστον 1,05μ.

  Τρεις (3) προσπάθειες

  4.

  Άλμα σε μήκος με φόρα

  Τουλάχιστον 3,60μ.

  Τρεις (3) προσπάθειες

  5.

  Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)

  (Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι)

  Τουλάχιστον 4,50μ.

  Τρεις (3) προσπάθειες ανά χέρι

  6.

  Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων.

   

  50’’

  Μία (1) προσπάθεια

  αα) Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.
  αβ) Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος.

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν και συμπεριλαμβάνουν θεωρία καθώς και πρακτικά.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε και live σε πραγματικό χρόνο αλλά και βιντεοσκοπημένα απεριόριστες φορές μέχρι την ημέρα εξέτασης.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.