ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40+ ΕΤΩΝ
Ο 2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΜΑΣ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους διαγωνισμούς Δημοσίου. Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Εκατοντάδες επιτυχόντων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2023

Πληροφορίες Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ

Σύμφωνα με τον  ΝΟΜΟ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 4765/2021 ΦΕΚ ΑΣΕΠ προβλέπεται ως διαδικασία πρόσληψης μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων στο Δημόσιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός , οποίος θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις (στάδια).


Η πρώτη προκήρυξη Πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 που εκδόθηκε (Προκήρυξη για την διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο ΠΕ και ΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4765/2021), αποτελεί  το Πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης. (Στις ειδικότητες 407 και 507).


Οι επιτυχόντες του πρώτου γραπτού σταδίου του Πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ  (προκήρυξη 2Γ/2022) κλάδων ΠΕ και ΤΕ μπορούν να συμμετέχουν σε δεύτερο στάδιο, διατηρώντας την βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού και  συμμετέχοντας με αιτήσεις, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΓΒ/2023) για 4.276 ΘΕΣΕΙΣ και ΤΕ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΒ/2023) για  1.843 ΘΕΣΕΙΣ,  σε φορείς της της παρ 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Ο επόμενος Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2025

Δομή και περιεχόμενο του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή εξέταση σε δύο μαθήματα (ενότητες):

α) εξέταση Γνώσεων Γεν. Περιεχομένου: Συντελεστής βαρύτητας 50%
Περιλαμβάνει γνώσεις πάνω σε θέματα Συνταγματικού, Ευρωπαϊκού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Κράτους, Δημόσιας Διοίκησης, Μακροοικονομικής και Δημόσιας Οικονομικής.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Συντελεστής βαρύτητας 50%

Περιλαμβάνει δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.
Η μορφή της εξέτασης γίνεται με την μορφή των πολλαπλών επιλογών.

**** Σύμφωνα με την τροποποίηση 28/12/23 του άρθρου 9 παρ 1 ν 4765/21:  Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει:
α) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ή β) εξέταση γνώσεων ή γ) συνδυασμό των περ. α) και β).»

Βαθμολογία υποψηφίων

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε εξεταζόμενη ενότητα και βάση της βαθμολογίας είναι 55 μονάδες για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.
Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

Τα μαθήματα μπορείτε να βλέπετε και βιντεοσκοπημένα απεριόριστα
Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας
2ου Πανελλήνιου Γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ

α) Μάθημα: Γνώσεις Γεν. Περιεχομένου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
ΤΜΗΜΑ 2024
Γνώσεις Γεν. Περιεχομένου:
(Μακροοικονομία &
Συνταγματικό-Ευρωπαϊκό-
Δημ. Διοίκηση)

Διδάσκoντες:
Ν.Δεμέναγας Υποψήφιος Phd
Οικον. Επιστημών
Ι.Παπαχρήστος
Msc Πολ.Επιστημών
Ε. Παπαδόπουλος
Phd Δημ. Δικαίου

ΣΑΒΒΑΤΟ
13.00-17.00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ
 2024

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 100 ΩΡΕΣ 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

ΝΕΟ Εξ΄αποστάσεως
ΤΜΗΜΑ 2024
Γνώσεις Γεν. Περιεχομένου:
(Μακροοικονομία &
Συνταγματικό-Ευρωπαϊκό-
Δημ. Διοίκηση)

Διδάσκoντες:
Ν.Δεμέναγας Υποψήφιος Phd
Οικον. Επιστημών
Ι.Παπαχρήστος
Msc Πολ.Επιστημών
Ε. Παπαδόπουλος
Phd Δημ. Δικαίου

ΣΑΒΒΑΤΟ
15.00-17.30
&
ΔΕΥΤΕΡΑ
19.30-22.00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ
7
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 2024

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 100 ΩΡΕΣ 
 

 

Μάθημα Γνώσεις Γεν.Περιεχομένου: ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 100

Κόστος: 600 €

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις.

Έκπτωση 5% στην εφάπαξ καταβολή.
Συμπεριλαμβάνεται το φροντιστηριακό υλικό σε μορφή pdf

& διαγωνίσματα   

 

β) Μάθημα:  Δεξιότητες & Εργασιακή αποτελεσματικότητα
Έναρξη 11 Σεπτεμβρίου 2024

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Δεξιότητες:
Επαγωγικός Συλλογισμός
&
Παραγωγικός Συλλογισμός
θα διδάσκονται εναλλάξ

Διάρκεια 16 ώρες
Διδάσκων:
Σκοπελίτης
Βασίλειος
Phd Μαθηματικών

ΤΕΤΑΡΤΗ
19.00-21.00

 


ΤΕΤΑΡΤΗ
11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2024

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Δεξιότητες:
Γλωσσικός Συλλογισμός
Διάρκεια 10 ώρες
Διδάσκων: 
Ι.Παρίσης  Phd

DEA PARIS IV
SORBONNE

Συγγραφέας
βιβλίων ΑΣΕΠ
& σχολικού οργανισμού

ΤΕΤΑΡΤΗ
21.00-22.00

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ
11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2024

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Εργασιακές Δεξιότητες
Διάρκεια 14 ώρες
Διδάσκων: 
Ευθ. Παπαδόσπουλος
Phd Δημ Δικαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19.00-20.30

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2024

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
Δεξιότητες:
Αριθμητικός Συλλογισμός
Διάρκεια 15 ώρες
Διδάσκων: 
Σκοπελίτης
Βασίλειος
Phd Μαθηματικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20.30-22.00

 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2024

 

 

Μάθημα:
Δεξιότητες & Εργ αποτελεσματικότητα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 53

Κόστος:
(περιλαμβάνει: Γλωσσικό, Αριθμητικό,
Επαγωγικό και Παραγωγικό συλλογισμό,
Εργασιακές Δεξιότητες)
 450 €

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις.
Συμπεριλαμβάνεται το φροντιστηριακό υλικό σε μορφή pdf
&
διαγωνίσματα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας με συνεχείς ενάρξεις.
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, αναρτώνται στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης προσαρμοσμένα στο είδος εξέτασης ΑΣΕΠ και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε και live σε πραγματικό χρόνο αλλά και βιντεοσκοπημένα απεριόριστες φορές μέχρι την ημέρα εξέτασης.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.